STATS
English Eesti

Standardipõhine tarkvaratehnika sõnastik

Inglise märksõnu kokku: 4055

NB! JavaScript ja koogid olgu võimaldatud.

Otsing: mõistlik on otsida inglise terminit; sisestusvigade vältimiseks on soovitatav kasutada otsinguakna asemel märksõnaloendit.

Tähistus: allakriipsutus tähistab hüperlinki, võrdusmärk sünonüümsust, Õ: õigekeelsusvihjet.

Sihtlugejaskond: Kutselised süsteemi- ja tarkvaraarenduse projektides osalejad. Kasutamine eeldab infotehnoloogia ja ta üldterminite (EVS ISO/IEC 2382, Arvutikasutaja sõnastik) tundmist ning eesti keele normi, st riigikeele tunnustamist. Sõnastik on mõeldud aitama eelnimetatuil tõlgendada (ja vajaduse korral ka tõlkida) erialaseid ingliskeelseid rahvusvahelisi standardeid ja muid juhendmaterjale. Pole mõeldud algajaile ega võhikutele. Siit ei tasu otsida IT teemaväliseid või üldtermineid ega teiste erialade termineid!

Käsitlusala: Süsteemi- ja tarkvaraarenduse töökorraldus, mudelid, tehnoloogia, näitajad. Mõistesüsteemile annavad üldise karkassi eeskätt ISO/IEC jm sellealased standardid. Veel standardimata uuemate terminite puhul on viidatud muudele allikatele. NB! See valdkond ei tegele programmikäskudega ega liideseelementidega.

Märksõnad: Mitmetähenduslike terminite puhul on valitud tarkvara­tehnilised tähen­dused ja neist lähtuvad eesti vasted. Mõnel juhul on selguse huvides eraldi kirje­tena võrdluseks lisa­tud ka termini muid tähendusi ja neist lähtuvaid eesti vasteid. Märksõna kordub, kui tähendusi on mitu. Seega, erinevatele tähendustele vastavad eesti terminid ei ole sünonüümid! Ingliskeelne termin on enamasti esitatud sellisena, nagu allikas teda määratleb (näiteks mitmuses). Eesti vaste ei jäljenda alati originaali vormi, näiteks on protsessi­nimedeks eesti keeles prot­sesside endi, mitte nende ees­märkide nimetused.

Mõistete esitus: Sõnastik põhineb rahvus­vahelistel standarditel. Lisa­tähenduste ja veel standardimata terminite puhul puhul on kohati viidatud ka muudele allikatele. Määratlusi enamasti ei esitata, neid tuleb leida viidatud allikatest. "Määratlev allikas" tähistab temaatilist allikate rühma, millesse kuuluvates allikates on termini tähendus (otseselt või kontekstiga) määratletud oluliste erinevusteta. Enamasti ei ole viidatud rühmade loetelu täielik. Vajaduse korral on konteksti täpsus­tatud märkuste ja vihjetega.

Eesti terminid on valdavas osas pärit asjakohastest Eesti standarditest, neile on lisatud uuemaid või käsitluse laiendamiseks vajalikke termineid. Eesti standardid ei ole aga alati omavahel kooskõlas ja mõnegi standardi eestindamise protsessi on mõjutanud mitmesugused juhuslikud asjaolud. Ettepanekutena standardite järgmiste versioonide tarbeks lahknevad mõned korrastatud terminid standardsetest, olles süsteemsemad ja põhjendatumad.

Olulisemad allikad: umbes 100 ISO, IEC, IEEE süsteemi- ja tarkvaratehnika standardit (üldterminoloogia, arhitektuur, elutsüklimudel, projektitöö korraldus, UML, kvaliteedisüsteem SQuaRE jm)

Privaatsus: https://cyber.ee/terms-and-conditions/